S19 Dukla Barwinek

Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Dukla (bez węzła) do granicy państwa w miejscowości Barwinek. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S19 leżącej w korytarzu
komunikacyjnym VIA CARPATIA, przebiegającym m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry i docelowo na południe Europy. Zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w powiecie krośnieńskim, na terenie gminy Dukla.  Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi około 18,2 km.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Przekrój dwujezdniowy2×2
Klasa technicznaS (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp80 km/h
Prędkość projektowa odc. przygranicznego Vp70 km/h
Liczba pasów ruchu2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskamimin. 5 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
Szerokość opaski zewnętrznej0,7 m
Pas awaryjnybrak
Zatoki awaryjneszerokość min. 2,50 m, długość min. 60 m w odstępach maksymalnie co 2 km 
Kategoria ruchuKR 6
Obciążenie nawierzchni115 kN/oś
Skrajnia pionowa5,0 m
Pochylenie poprzeczne2,5%

W ramach realizacji Projektu wykonane zostanie m.in.:

1. budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku ok. 18,2 km,

2. węzeł drogowy Barwinek,

3. zatoki do kontroli pojazdów w Trzcianie i Barwinku,

4. przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,

5. system odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy,

6. budowa dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,

7. budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,

8. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

9. utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

10. obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

11. urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,

12. infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

13. przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, sieci ciepłowniczych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych oraz cieków, urządzeń
kolejowych i innych,

14. sieć teletechniczną na potrzeby GDDKiA,

15. oświetlenie drogowe,

16. organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

17. System Zarządzania Ruchem,

18. wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
– właściwości gruntów, skał i materiałów;
– przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami wartości granicznych odkształceń;
– wymagań określonych w polskich normach.

Cel inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej nr 19 jest inwestycją o znaczeniu regionalnym/krajowym. Jest przewidziana do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023
(z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów
z dnia 8 września 2015 r.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Plan orientacyjny